Adventní duchovní obnova


V sobotu 18. 12. 2021 se uskutečnila v restauraci U Pastýře adventní duchovní obnova, kterou vedl Mons. Jan Paseka, generální vikář z Hradce Králové. Zúčastnilo se cca 40 lidí.

Zahájili jsme slavením mše svaté, kterou krásným zpěvem doprovodila schola pod vedením Pavla Baroše.

 

 

Zamýšleli jsme se nad úryvkem z Matoušova evangelia „Klanění mudrců“ (Mt 2, 1-12).

Když se Ježíš narodil v Betlémě v Judsku za času krále Heroda, přišli do Jeruzaléma
mudrci od východu a ptali se: „Kde je ten narozený židovský král? Uviděli jsme jeho
hvězdu na východě, a proto jsme se mu přišli poklonit.“
Když to uslyšel král Herodes, ulekl se a s ním celý Jeruzalém. Svolal všechny velekněze
a učitele Zákona z lidu a vyptával se jich, kde se má Mesiáš narodit. Řekli mu:
„V Betlémě v Judsku, neboť tak je psáno u proroka: ‘A ty, Betléme v judské zemi, nejsi
vůbec nejmenší mezi judskými předními městy, protože z tebe vyjde vládce, který bude
panovat mému izraelskému lidu.’“
Tehdy si Herodes tajně zavolal mudrce a zevrubně se jich vyptal na dobu, kdy se ta
hvězda objevila, poslal je do Betléma a řekl: „Jděte a důkladně se na to dítě vyptejte. Až
ho najdete, oznamte mi to, abych se mu i já přišel poklonit.“ Když krále vyslechli,
vydali se na cestu. A hle – hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se
zastavila nad místem, kde bylo dítě. Jakmile uviděli hvězdu, zaradovali se nevýslovnou
radostí. Vstoupili do domu a spatřili dítě s jeho matkou Marií, padli na zem a klaněli se
mu. Otevřeli své pokladnice a obětovali mu dary: zlato, kadidlo a myrhu. Ve snu
dostali pokyn, aby se k Herodovi už nevraceli, proto se vrátili do své země jinou cestou.

Zde několik podnětů z promluv:

Mudrci se ptali: „KDE je ten právě narozený král Židů?“

I my si můžeme položit otázky:

„KDE je Bůh v mém životě?“

„KDE ho v současné době ve svém životě vnímám?“

„KDE ho mohu najít?“

MUDRCI byli vzdělaní lidé, možná badatelé (vyznali se ve hvězdách),  měli přehled a určité postavení ve společnosti, byli nositeli nějaké filosofie….Byli to také lidé, kteří upřímně hledali Boha. Měli svou čest – dokázali komunikovat s mocnými (Herodes), ale nesklonili se před nimi. Pokloní se teprve skutečnému KRÁLI, kterého dovedou rozpoznat v dítěti Ježíšovi. Neváhají podstoupit náročnou cestu při jeho hledání.

HVĚZDA – mudrci viděli HVĚZDU… hvězdou v našem životě může být Boží slovo… Herodes si nechá zavolat velekněze a zákoníky a Ti mu sdělují, že Mesiáš se narodí v Betlémě…. Slyší to mnoho lidí, ale jen mudrci berou to slovo vážně a vydají se do Betléma.

I my se s Božím slovem můžeme setkávat při mši svaté, četbě Písma – bereme ho vážně? Žijeme ho?

Mudrci nacházejí v Betlémě Marii, Josefa a Ježíše – obraz „obyčejné“ rodiny – neměli jinou představu o Králi?

Jaké představy máme o Bohu my? Dokážeme přijmout to, že Bůh je jiný než naše představy?

Mudrci se vrátili do své země JINOU CESTOU. Setkání s Ježíšem je proměnilo –  odcházejí cestou „dítěte“ – začínají růst v poznání pravého Boha.
Nechám se i já „proměnit“ živým Bohem? Chci ve svém životě Boha opravdu poznávat a nechat se jím vést?

Mnozí z nás využili také možnosti přijmout svátost smíření.

Mons. Pasekovi děkujeme, že si na nás udělal čas a těšíme se na další setkání s ním.

SS

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >