Zpovědní zrcadlo

ZPYTOVÁNÍ SVĚDOMÍ DOSPĚLÉHO KŘESŤANA

Jan Andrzej KIoczowski

Otče, stojím před tebou, rád bych vydal počet ze svého života. Chci pohlédnout pravdě do očí a před tebou ani před sebou nic neskrývat. Chci hledět do tváře tvého Syna, který je mi cestou, pravdou a životem, ať mě rozsoudí jeho slova. Dej mi světlo svého Ducha, aby mi udělil milost kajícího ducha, abych se s odvahou odvrátil od zla, jehož jsem se dopustil, a abych před církví s lítostí vyznal své hříchy. Abych napravil všechno, co se s tvou pomocí napravit dá. Posilni mou naději, aby moji snahu po nápravě nic nezlomilo. A veď mě k sobě, Otče, abych tě velebil na věky věků.

Tváří v tvář Bohu „Vždyť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce“ (Mt 6,21).

Kde je skryt tvůj poklad? Co ti dělá největší starost v životě? K čemu nejvíc lne tvoje srdce, po čem nejvíc toužíš? Je to Bůh? Nebo jiná osoba, jiná starost, jiná věc?

Když se pro něco důležitého ve svém životě rozhoduješ, spoléháš se při tom na Hospodina? Nebo na něj zapomínáš, případně si na něj vzpomeneš až na poslední chvíli? Uvědomuješ si přítomnost Boha v různých situacích svého života? Kladeš si otázku, co ti Bůh říká skrze různé životní okolnosti? Nebo věříš všelijakým věštbám, horoskopům a předpovědím víc než Bohu? Jaká je tvoje představa Boha? Máš z něj strach, nebo ho miluješ? Věříš v jeho milosrdenství? Nespoléháš se na jeho milosrdenství opovážlivě? A když se dopouštíš hříchu, nekalkuluješ příliš s jeho blahosklonným odpuštěním? „Bez přestání se modlete!“ (1 Sol 5,15-22). Modlíš se pravidelně, nebo jen někdy — když máš náladu nebo když se ocitneš v životní nouzi? Sytíš svou modlitbu četbou Písma, texty světců nebo duchovních autorů, kteří s ní mají hlubší zkušenosti? Kdy ses naposledy účastnil duchovní obnovy? Snažil ses splnit předsevzetí, která sis během některé z nich před Bohem uložil? Jak vypadá tvoje účast na bohoslužbách? Navštěvuješ je pravidelně? Účastníš se jich aktivně? Pečuješ o to, aby se tvoje víra prohlubovala, aby byla stále zralejší? Čteš pravidelně Písmo svaté? Kdo byl Ježíš Kristus? — Děláš něco pro to, aby i v tomto směru tvoje poznání ne-zaostávalo? Nebo se spokojuješ s chatrnými poznatky, které sis osvojil při hodinách náboženství ve školním věku? Čteš duchovní literaturu? Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa (Mt 28,20). Jaký je tvůj vztah k církvi? Cítíš odpovědnost za církev? Hájíš ji před nespravedlivými výtkami? Modlíš se za dobrá a svatá kněžská a řeholní povolání? Modlíš se za svého faráře, biskupa a papeže? Když jsi svědkem nějaké špatnosti v církvi, modlíš se za ty, kdo jsou jejími strůjci? Modlíš se, aby Bůh ochránil před pohoršením ty, kdo nesdílejí naši víru?

Tváří v tvář bližnímu „Co tedy chcete, aby lidé dělali vám, to všech-no i vy dělejte jim, neboť v tom je celý Zákon i Proroci“ (Mt 7,12).

Počítáš s těmito slovy ve svém jednání? Jaký jsi v rodině? Jaký je tvůj vztah k tvým nejbližším, s nimiž prožíváš dny všední i sváteční? Nepřinášíš domů všechny své frustrace, zranění a porážky a nevyléváš si pak svou zlost na svých nejbližších? Umíš si udělat čas na svou manželku (manžela)? Pečuješ o to, aby se váš láskyplný vztah stále rozvíjel? Máš pro svou manželku (manžela) také dobré slovo? Nešetříš komplimenty na adresu své ženy? Bavíte se spolu o všech náročných tématech vašeho společného života? Máš čas na své děti, mluvíš s nimi, zajímáš se o to, jak dospívají, jaké mají problémy a kontakty se svými vrstevníky? Jaký jsi k vlastním rodičům? Jaký je tvůj vztah k nejstarším členům vlastní rodiny? Jaký jsi v zaměstnání? Je práce a vydělávání peněz pro tebe tou nejdůležitější věcí, které obětuješ všechny své síly a čas? Zastáváš-li nějakou vedoucí funkci – jaký je tvůj vztah k podřízeným? Jsi spravedlivý při rozdělování práce a výdělků? Dbáš na svém pracovišti o dobrou atmosféru a vřelé mezilidské vztahy? Používáš příjmy jen pro svou spotřebu, nebo je dál investuješ, abys vytvářel nová pracovní místa? Platíš poctivě daně? Podílel ses na nějakých nelegálních finančních či majetkových transakcích? Dáváš nebo bereš úplatky? Pokud jsi zaměstnancem, odvádíš svou práci poctivě? Dbáš o svůj profesní rozvoj, nebo se spokojuješ s tím, co už „dávno znáš“? Snažíš se vytvářet dobrou atmosféru tam, kde pracuješ? Chováš se přátelsky ke svým kolegům? Jsi spravedlivý ve vztahu k ostatním, dáváš každému, co mu po právu náleží? Nepřipravuješ druhé o dobré jméno svými pomluvami, klevetěním nebo lhaním? Když narazíš na ně-jakou nespravedlnost vůči druhému člověku, postavíš se na jeho obranu, nebo se zbaběle stáhneš, jen abys měl „svatý pokoj“? Nešíříš vědomě teorie, že určité konkrétní skupiny lidí (například Židé apod.) jsou odpovědné za všechnu špatnost ve světě? Neohrožuješ zdraví a ‚život svůj stejně jako jiných osob nerespektováním pravidel silničního provozu? Neřídil jsi pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek? Nesnažil ses podplatit policistu? „Ale já vám říkám: Každý, kdo se dívá na ženu se žádostivostí, už s ní zcizoložil ve svém srdci“ (Mt 5,28). Jaký je tvůj vztah k osobám druhého pohlaví? Nehledíš na ženy nebo muže pouze jako na objekty své sexuální touhy? Neudržuješ trvalý mimomanželský vztah? Neměl jsi nějaké mimomanželské „románky“? Udržuješ vládu nad svým tělem, když jsi sám? Nepátral jsi po nějakých pornografických materiálech? Neumožňoval jsi přístup k nim druhým osobám? Nebyl jsi kvůli tomu příčinou pohoršení lidem mladším, než jsi ty sám? „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7). Podporuješ dostatečně instituce organizující pomoc pro lidi nejchudší a nejopuštěnější? Dáváš jen ze svého nadbytku, nebo si dokážeš něco odříct, aby ses mohl rozdělit s těmi, kdo tvou pomoc potřebují? Nenechávají tě osudy opravdu chudých lidí, kteří potřebují podporu druhých, naprosto chladným? Nezneužíval jsi dobroty druhých? Nežádal jsi od nich neoprávněně peníze nebo dary?
Uvědomil sis někdy, že existují lidé, kteří jsou na tom ještě hůř než ty a také potřebují pomoc a podporu? Jsi připraven odpouštět tak, jak nám odpouští náš nebeský Otec? Nebo se kvůli všemu jen urážíš a pak se mstíš? Dosahuješ svého jen pomocí nespravedlivých prostředků? Modlíš se za své nepřátele, za všechny ty, kdo ti nějak ublížili?

Tváří v tvář sobě „Miluj svého bližního jako sám sebe“ (Mt 19,19).

Abychom mohli milovat Boha a bližního, musíme být smířeni sami se sebou — musíme mít rádi sami sebe. Umíš dobře a moudře milovat sám sebe? Jsi člověkem smířeným se sebou a se svým životem? Je ona smířenost příčinou toho, že jsi pak náročnější a poctivější také sám k sobě? Nebo jsi egoistou věčně nespokojeným sám se sebou a s druhými? Cítíš odpovědnost za svůj život a za svoje zdraví? Neničíš si ho různými svými závislostmi: nadměrnou spotřebou alkoholu, cigaret a návykových látek? Dbáš dostatečně na rady lékaře a užíváš předepsané léky? Nebo naopak – jedinou tvojí starostí je tvé zdraví a své okolí stále obtěžuješ vyprávěním o svých zdravotních problémech? Umíš dobře využít čas, který je ti dán? Nevyhýbáš se práci? Netrávíš veškerý svůj volný čas před obrazovkou počítače nebo televizoru? Jsi uvážlivý ve svých výdajích, nebo lehkomyslně rozhazovačný? Využíváš dostatečně své talenty a schopnosti, které jsi dostal od Hospodina? Nebo je lehkomyslně promarňuješ kvůli své lenosti?

Otče, díky tvému světlu jsem mohl poznat své hříchy a nedostatky. Poznal jsem, jak daleko jsem se jako marnotratný syn od tebe vzdálil. Uděl mi sílu, abych našel odvahu vrátit se do tvého otcovského domu a před tebou a před církví vyznal své hříchy. Dej mi milost dokonalé lítosti za mé hříšné jednání, dej mi milost, abych napravil spáchané křivdy. Skrze kříž tvého Syna Ježíše Krista mně odpusť všechny mé hříchy. Upevni svou láskou mé rozhodnutí žít v pokoji s tebou a se všemi mými bližními, dej mi milost vnitřního pokoje. Otče mé naděje, stůj navždy při mně.

Autor (nar. 1937) je polský dominikánský kněz, historik umění, teolog a filozof. Řadu let se v Krakově věnoval také studentské pastoraci. Překlad z polštiny Jaroslav Šubrt

Převzato z Katolického týdeníku č. 12, Ročník 2016